SMLUVNÍ PODMÍNKY

V platnosti od 1. ledna 2016

Registrací a využíváním služeb vyslovuje a potvrzuje Zákazník, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi KALISTE GROUP s.r.o., IČ: 25858602, se sídlem Novákových 257/32, PSČ 180 00 (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, s přiděleným identifikačním číslem (tzv. IČ), která míní užívat a / nebo užívá Produkt (dále jen „Zákazník“).

Definice dalších pojmů

 1. Produkt – webová nebo mobilní aplikace pro digitální evidenci zakázek ADIGINS.
 2. Účet – účet vytvořený Zákazníkem v Produktu pro své potřeby a potřeby vlastních uživatelů.
 3. Ceník – určuje výši odměny podle aktuálního ceníku přístupného na webových stránkách na adrese www.adigins.org (dále jen „Webové stránky“).

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Zákazník je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.
 2. Zákazník je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízenému Produktu a programovým prostředkům serveru proti zneužití třetí stranou.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od Zákazníka získány, nebudou poskytnuty třetím stranám.
 2. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Produktu.
 3. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Produktu není přerušení provozu Produktu vzniklé z důvodů, které není schopen Poskytovatel ovlivnit, jedná se například o zásah vyšší moci, povodně, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, odpojení serveru ze strany třetích osob apod., nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru.
 4. Poskytovatel má právo pozastavit užívání Produktu zákazníkovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.
 5. Poskytovatel má právo zrušit užívání Produktu Zákazníkovi, který je v prodlení s platbou za Produkt déle než 30 pracovních dnů.
 6. Poskytovatel má právo zrušit užívání Produktu Zákazníkovi, který záměrně poškozuje Produkt nebo se snaží obejít tarifní omezení.
 7. Poskytovatel je oprávněn k plnění svých povinností využít subdodavatele.
 8. Poskytovatel má právo změnit tyto Smluvní podmínky po předchozím upozornění zákazníka.

Práva a povinnosti obou smluvních stran

 1. Odpovědnost za vady Produktu se řeší v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zákazník bere na vědomí a potvrzuje, že Poskytovatel neodpovídá za vady Produktu, ani za ztráty dat Nabyvatele či jiné škody přímo či nepřímo způsobené nesprávným výběrem Produktu, nesprávným využitím výsledků získaných pomocí Produktu, porušením povinností Zákazníka z těchto Smluvních podmínek, vadou či selháním technického vybavení Zákazníka.

Uživatelské doplňky

 1. Pro případ, že si Zákazník objedná u Poskytovatele vytvoření Uživatelského doplňku, který bude podléhat ochraně autorského zákona, platí následující: (a) Majetková autorská práva k tomuto Uživatelskému doplňku vykonává svým jménem a na svůj účet Poskytovatel, Zákazník je oprávněn k užití Uživatelského doplňku na základě těchto Smluvních podmínek; (b) Poskytovatel je oprávněn právo výkonu majetkových práv k Uživatelskému doplňku postoupit třetí osobě; (c) Poskytovatel je oprávněn poskytovat třetím osobám licence ke všem způsobům užití Uživatelského doplňku; (d) Zánikem Poskytovatele přechází právo vykonávat majetková autorská práva k Uživatelskému doplňku na právního nástupce Poskytovatele; (e) Poskytovatel je oprávněn Uživatelský doplněk užít v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, zejména jej zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, a uvádět na veřejnost v původní či změněné podobě ve smyslu výše uvedeném pod svým jménem; (f) V případě, že Poskytovatel Uživatelský doplněk z jakéhokoliv důvodu nedokončí, není jej Zákazník oprávněn dokončit bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele; (g) Poskytovatel má právo dokončit nehotový Uživatelský doplněk i pro případ, že vztah mezi ním a Zákazníkem upravený Smluvními podmínkami skončí dříve, než ho Poskytovatel dokončí a i v tomto případě je Poskytovatel oprávněn vykonávat k Uživatelskému doplňku majetková práva dle autorského zákona. Pokud Zákazník objedná u Poskytovatele vytvoření Uživatelského doplňku nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona, je Poskytovatel oprávněn tento Uživatelský doplněk poskytnout k užívání i jiným osobám než Zákazníkovi. Odpovědnost za vady Produktu vzniklé v důsledku použití Uživatelských doplňků nese Poskytovatel jen v případě, že se jedná o Uživatelské doplňky, které sám Zákazníkovi poskytl, přičemž následně nebyly bez souhlasu Poskytovatele nijak modifikovány, a že tyto vady vznikly i přesto, že byly použity v souladu se svým určením a s verzí Produktu, ke které byly určeny. Náklady na přizpůsobení Uživatelských doplňků novým verzím Produktu nese Zákazník.

Poplatky a úhrady

 1. Produkt umožňuje používat zdarma tarif Zdarma, který není omezen délkou používání ani počtem evidovaných zakázek, které si Zákazník může vytvořit. Provozovatel dle vlastního uvážení vyzve Zákazníka k přechodu k placenému produktu a bude mu vystavena faktura.
 2. Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.
 3. Změna tarifu Produkt je okamžitá. Faktura za nový tarif bude vystavena po skončení období, které bylo zaplaceno předchozí fakturou.

Ochrana důvěrných informací, osobních údajů a dat

 1. Každá smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany a neposkytnout je třetí osobě. Důvěrnými informacemi jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré informace smluvní stranou písemně označené jako neveřejné.
 2. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených Zákazníkem.
 3. Poskytovatel garantuje, že informace obsažené v datech vložených do Produktu nezneužije ani neposkytne třetí straně.
 4. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na případy, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem.
 5. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 6. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků Poskytovatele.